نیازمندی‌‌های‌‌ چاپ نشر تبلیغات
نیازمندی‌‌های‌‌ چاپ نشر تبلیغات
مرکب ، جوهر دستگاه چاپ بنر

توضیحات آگهی

جوهر و مرکب دستگاه چاپ بنر ، اکوسالونت ، سابلیمیشن
بصورت پخش عمده و ست ۴ رنگ
ارسال به گل کشور
۴۲ پیکولیتر
۳۰ پیکولیتر
۱۰ پیکولیتر